Slot type terminal

PAC KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

Oppfinnelsen er beskrevet i detalj under henvisning til de medfolgende tegninger hvor:

FIG. 1 er en eksplodert perspektivvisning som viser utforelsen av den konvensjonelle terminalblokken for a forbinde flertallet av isolert leder med den andre komponenten;

FIG. 2 er et tverrsnittsriss av den isolerte ledningen;

FIG. 3 er et forstorret perspektivriss av spaltypeterminalen som vist pa fig. 1 etter at den er koblet til den isolerte lederen;

FIG. 4 er et eksplodert perspektivriss av terminalblokken av et foretrukket emne ifolge foreliggende oppfinnelse for a forbinde isolert leder, (a) a vise et terminalblokkdeksel, (b) a vise en lederforbindelsesminne, (c) a vise en klembloklegeme;

FIG. 5 er et eksplodert perspektivisk perspektiv av en annen utforelsesform av (a) terminalblokklegeme, hvor den ovre overflate av stigende del er flat og (b) lederforbindelsesterminalen som skal settes deri og er forsynt med b reparti som kan understotte den stigende del av terminalen blokk kropp;

FIG. 6 er et perspektivriss av en ytterligere utforelsesform av lederkonnektoren;

FIG. 7 er et tverrsnittsriss sammen med linjen VII-VII i fig. 6, som viser terminallegemet som en terminal sitter pa og forbindelsen er ferdig og et deksel lukket derpa;

FIG. 8 er et tverrsnittsbilde som ligner fig. 7 bortsett fra at terminalblokkdekselet har nedadgaende fremspring for a komprimere og holde den isolerte lederen i stilling;

FIG. 9 er et perspektivriss av lederforbindelsesterminalen ifolge en annen utforelsesform av oppfinnelsen;

FIG. 10 er et tverrsnittsriss langs linjen X-X i fig. 9 viser kondisjonen at lederens forbindelsesterminalen sitter pa den termiske blokklegemet og har en vertikal utskj ring deri;

FIG. 11 er et tverrsnitt av utforelsen av oppfinnelsen, ligner fig. 10, ved at lederens tilkoblingsterminal videre har en horisontal utskj ring og skj rer deri;

FIG. 12 er et tverrsnittsbilde som viser posisjonen i den lederen, som er forbundet med forbindelsesterminalen som vist pa fig. 11 og plassert dekselet derpa;

FIG. 13 er et tverrsnittsriss av utforelsen som ligner pa fig. 12 med unntak av at terminalblokkdekselet har nedadgaende fremspring for a komprimere og holde den isolerte lederen i stilling;

Fig. 14 og 15 er skjematiske endevinkler av utforelsen av denne oppfinnelse som har tre eller fire tilkoblingsterminaler i den posisjonen at ledningens tilkobling er ferdig.

Fig. 16 (a) til (k) viser selektive utforelser som vedtar slitetypekontakter ifolge oppfinnelsen til terminalenden av forskjellige typer mannlig eller femalepin-kontakt. PAC BESKRIVELSE AV UTFORELSENE.

En beskrivelse av foreliggende oppfinnelse vil bli fremsatt under henvisning til de andre tegninger.

FIG. 4 er en eksplodert utsikt over terminalblokken 10 som viser en konfigurasjon av terminalblokken 10 ifolge den foreliggende oppfinnelse, sammensatt av en klemblokkdeksel 20, en spaltetilkoblingsterminal 40 og en terminalblokklegem 30 som er utformet med en utsparing for a motta sperertypen lederkonnektor .

I dekselet 20 pa klemblokken 10 er en apning dannet i n rheten av den ene ende derav og en invertert avsmalnings-type scoringlinje 24 er skjult pa tvers av apningen. Saledes virker toppflaten 25 av scoring line-omradet 24 dannet i tynn film som en snap hingewhich som gjor det mulig a dreie det bevegelige partiet om scoringlinjen.

I terminalblokklegemet 30 er det dannet en utsparing 31 for mottak av leddforbindelsesterminalen til leddstang. Innsparingen 31 vil v re rettet mot den ledende mottakende sporet 33 dannet i legemet 30. Ogsa skruehullene 34 som svarer til hullene 22 til dekselet 20 er formet inn i blokklegemet 30. Ved montering av dekselet 20 og legemet 30 blir skruer (ikke vist) innfort gjennom disse hullene 22 og 34. For vedlikeholds-, inspeksjons- og lederendringer kan operatoren oppna tilgang til terminalen ved ganske enkelt a bevege den bevegelige delen 27 av dekselet 20 om snapen hingeportion 25 uten a demontere hele dekselet 20 ved a skru av skruen. Den andre enden av terminalblokklegemet motsatt skruehullene 34 har vertikalt orienterte kroker 36, 38 pa sine motsatte sider. Midten mellom de motsatte kroker 36, 38 er i hovedsak den samme som den transversale bredden av den tilsvarende delen av dekselet 20. Pa toppen av hver vertikal krok er det en snap skulder pa samme niva med hylsenes hoyde. Pa hver av de nederste overflater av dekselet 20 og toppflaten av terminalblokklegemet er det ogsa respektive lederavsporende spor 23 og 33 for tett a holde den isolerte lederen. Med andre ord vil lukking av dekselet pa legemet feste dekselet av skulderen til toppoverflaten av dekselet 20. Under disse omstendigheter er det da diameteren av det sylindriske hullet som skal formes av lederens mottakende spor 23 pa dekselet 20 og lederens mottakende spor i legemet 30, vesentlig mindre enn diameteren av isolert dirigent, lukker dekslet etter a ha tilretteleggende avledende endeparti av lederen W over sporet 33 vil gi et palitelig grep av lederen. Nar det onskes, kan en vanntett pakning (ikke vist) v re anordnet pa bunnflaten av dekselet 20 og / overflaten pa terminalblokklegemet 30, sa vel som de lederavsporende sporene 23, 33 for a tilveiebringe vanntetting av klemblokken.

Sperrekonduktorforbindelsesterminalen 40 har omvendt U-formet vertikalt parti i n rheten av sin ene ende, og den stigende del har en spalte 42 langs sin langsgaende retning. Slissen 42 omfatter en ovre del og en nedre del. Konfigurasjonen av den nedre delemiksyre, hvis diameter er hovedsakelig den samme som uterdiameteret D av ledermaterialet, og den dannede vinkel er mer enn 180 °. Den ovre del av spalten danner to motsatte og hovedsakelig vertikale knivblad som strekker seg parallelt eller konvergerer i en nedadgaende retning. Saledes vil penetrasjon av knivbladet inn i isolasjonshalvdelen ved a trykke pa den isolerte lederen i spalten 42 i forbindelsesterminalen 40 i retning av pilen, gjore forbindelsen mellom lederen og forbindelsesterminalen 40.

Den vertikale del har en forstorret fordypningsparti pa dens sentre hovedsakelig storre enn den ytre diameter av den isolerte lederen, og isolasjonen vil ikke trenge inn i den forstorrede fordypningsdel, men bare av vertikal knivbladet av spalten nar den trykkes ned over overgangsstedet mellom den forstorrede del og den vertikale knivblade-delen. En stiftekontakt 44 for tilkobling med en klemtypeterminal er formet i en annen ende av terminalen 40.

For a sikre en sikker tilkobling av lederen til tross for demovering av den utvidede del av den isolerte lederen, er lederen sikkert festet i forbindelsesterminalen nar monteringsskruene skrues inn i dekselet 30 etter a ha satt den ledende del av den isolerte ledningen inn i lederen mottar sporet 33 terminal og monterer dekselet 20 pa plass.

FIG. 5 er et perspektivriss av en annen utforelsesform av terminalblokklegemet, hvori (a) viser en utforelsesform hvor den ovre overflate av stigningsdel er flat og (b) viser en utforelsesform hvor den terminale mottakelsesutsparing 31 av lederterminalblokklegemet 30 er forsynt med b reporsjon 32 som kan stotte den stigende del 52A av forbindelsesterminalen 40A. Denne terminalblokklegemet 30 er utformet med en terminalt mottakende fordypning og en ledermottakende spalte pa bunnflaten av den for a fa forbindelse pa den nedre del av det terminale legeme. I denne utforelse er det ogsa tilveiebrakt nedadvendende krog 37, 39 som strekker seg motsatt til krokene 36, 38 som er beskrevet tidligere pa den nedre overflaten av klemblokkenlegemet 30. Stottepartiet 32 pa klemblokken 30 virker som en beskyttelse for den vertikale del til hindre boyning eller kollaps nar den isolerte lederen settes inn i spalten pa terminalen og forer til enkel innforing og dermed forbedret tilkoblingspaliteligheten nar den isolerte lederen presses ned i sporet.

Det kan ses fra fig. 4 og fig. 5 at stiftekontaktelementene 44, 44A hver sin ende innbefatter forbindelsesterminaler 40, 40A og en omvendt Uformet stigende del i den andre enden. Imidlertid kan modifikasjon av komponentene bli fremstilt ved a danne en omvendt U-formet vertikal del med en spalte deri i begge ender av terminalen. I tillegg til dette kan endring av plasseringen av pinkontakten bli gjort. Othermodifisering er ogsa mulig ved a danne en omvendt U-formet stigende del med en spalte deri i den ene ende av terminalen og et antall inverterte U-formede vertikale deler i den andre enden.

Siden spalten 42 av forbindelsesterminalen 40 kommer i kontakt med minst halvparten av ledermaterialet, vil den v re overlegen med tanke pa sammenkoblings- og gripe-virkningen til de av konvensjonelle forbindelsesterminalen 2, hvorav kontakt kun utfores ved et par kontaktpunkter C 1 og C2 som vist pa fig. 3. I tillegg til tross for anvendelse av eventuelle eksterne krefter er forbindelsen ved forbindelsesterminalen 40 med fordel etablert med sikker inngrepskraft som oppnas mellom dekselet 20 og klemblokken 30 nar en tettsittende passasje av den ledende delen av lederen i ledermottaksporet er tatt opp. Hvis en inspeksjon for vedlikehold eller for a bekrefte tilstanden for tilkopling er nodvendig, krever denne utforelsesformen ikke a skru av fastskruingsskruene og trenger bare a trekke tilbake av begge krokene 36, 38 og ganske enkelt dreie den bevegelige delen 27 av dekselet 20 fra klemblokken kropp 30.

FIG. 6 viser en lederkoblingsklemme 50 ifolge en annen oppfinnelse av oppfinnelsen. FIG. 7 er et tverrsnittsriss som viser kombinasjonen hvor terminalblokklegemet 30, til hvilken en terminal 50 er forsynt, og et deksel 20, og hvor forbindelsen av lederen W til tappen til terminalen 50 er ferdig og et deksel 20 lukket derpa. I dette eksempel bestar spalten av en konisk del 56 og en buetdel 59, og begge delene 56, 59 danner knivbladene. Under passasje gjennom den avsmalnende del 56 blir salens isolasjon kuttet og penetrert av knivbladene pa tinnet pa terminalen, den nedre halvcirkel eller mer av isolasjonen vil utgjore av den buede delen 59 av knivbladet av spalten og danner dermed en halv halvsirkel eller mer av kontaktomradet nar den nas til bunnen av spalten. Dette resulterer i eller en sikker forbindelse som dekker et vesentlig storre omrade i sammenligning med den konvensjonelle tilkoblingsterminalen av hvilket kontaktomrade er kun utfort ved et par kontaktpunkter C 1 og C 2 som forlater halvmaneformet ikke-kontaktet omrade R.

FIG. 8 er et tverrsnittsriss som viser en utforelsesform hvor terminalblokkdekslet som har et nedadgaende fremspring 21 for a komprimere og holde den isolerte lederen pa plass, anvendes i kombinasjonen av fig. 7. Bruk av det nedadgaende fremspring 21 kan gjore forbindelse mellom terminalen 50 og lederen W for a v re sikrere og dermed posisjonen til lederen som skal stabiliseres ved a veie ned av den isolerte lederen i sporet av forbindelsesterminalen 50.

FIG. 9 er et perspektivriss av forbindelsesterminalen 50A som har vertikalutlop 62 som strekker seg fra bunnen av spalten 54.

FIG. 10 er et tverrsnittsriss sammen med linjen X-X i fig. 9 viser at betingelsen om at forbindelsesterminalen 50A sitter pa mottaksprosessen 31 til terminalblokklegemet 30. Spalten 54, som er dannet i den vertikale delen 52 av forbindelsesterminalen 50A, bestar av adderende konvergerende avsmalnende del 56 og et sirkul rt parti 60disponert derunder. Buen i den sirkul re delen 60 er mer enn 180 ° ved diameteren D av det ledende materiale. Da bredden av truget 58 dannet mellom de motsatte endene av skj ringen er noe smalere enn diameteren D av ledermaterialet, vil ledermaterialet skyve ut troughet under presset ned av lederen. Nar truget 58 skyves ut for a utvide spalten, vil kombinasjonen av en utsparing 62 og et hull 64 posisjonert ved spissen av utsnittet 62 bidra til utvidelsen av spalten. Nar utspenningskraften frigjores etter at ledermaterialet passerer troughen 58, vil sporet gjenopprettes sin opprinnelige form og saledes vil ledermaterialet settes inn i den buede del 60. Under denne omstendighet vil sperrsnittet 56 i spalten trenge inn i isolasjonen . Bredden 8 av traden 58 er fortrinnsvis sa smal som mulig, slik at uendelig del av den nedre delen av isolasjonen trengs. Imidlertid vil a gjore for smal fore til en uonsket okning av spenningen som pafores ledermaterialet ved traden 58, samt skadelig sa ledermateriale. Derfor er bredden 5 av trough58 fortrinnsvis bestemt slik at skj rekraften pafort ledermaterialet, nar den passerer gjennom trough 58, er noelost ved hjelp av en eller begge vertikale utskj ringer 62 og hull 64 og saledes er det bare gjennomtrengning av lederens isolasjon.

FIG. 11 er et tverrsnittsriss av utforelsen av lederforbindelsesterminalen 50B som er anbrakt i terminalblokklegemet 30 og har ahorisontal utskj ring 66 som strekker seg horisontalt motsatt fra den nedre ende av vertikalutskj ringen 62 og et par hull 67, 68 ved hver terminalende utsynt utskj ring 66. Med denne horisontale utskj ringen 66 i kombinasjon med den vertikale utskj ring 62 vil det bli lettere a sammenligne utforelsen som vist pa fig. 10. I tillegg kan det v re enklere a lage utsnitt pa hver nedre kant av den stigende delen.

FIG. 12 er et tverrsnittsbilde som viser posisjonen i den lederen W, som er forbundet med tilkoblingsterminalen 50B sitter pa mottaksprosessen til terminalblokklegemet 30, som vist pa fig. 11, og plassert dekket 20 derpa.

FIG. 13 er et tverrsnittsriss av utforelsen som er lik den i fig. 12, bortsett fra at terminalblokkdekselet 20A har nedadgaende fremspring 21.

Nar bruk av dekselet 20A som har nedadgaende fremspring 21 ved dens nedre overflate, er det gjort som vist pa fig. 8 og fig. 13 kan plasseringen av fremspringet bestemmes slik at fremspringet befinner seg pa det fremre eller bakre punktet av den ovre delen av forbindelsesterminalen. Ogsa hvis det er flere flere stigende partier anordnet langsgaende av terminalen, kan fremspringene fortrinnsvis v re plassert derimellom.

I stedet for den vertikale utskj ring 62 som strekker seg fra den nedre ende av sperret del av spalten og / eller den horisontale utsparing 66 som strekker seg fra den vertikale utskj ringen 62, kan adopsjon av radialt strekkende utsparinger bemades. Dessuten trenger kuttene ikke a v re line re og kan gjores som en glidende bredde deri sa lenge konfigurasjonen som kan forenkle traden som skal presses ut og lette paspenningene blir pafort pa terminalen.

FIG. 14 og fig. 15 er et skjematisk endeavsnitt av utforelsen med tre eller fire forbindelsesterminaler i stillingen og hver av de terminaler som har respektive deksel. FIG. 14 viser en utforelsesform hvor tilkobling av tre ledere er blitt gjort ved ovre, nedre og sidepartier, mens fig. 15 viser en annen utforelsesform hvor forbindelsesledere har blitt fremstilt ved ovre, nedre og begge sidedeler. Ascan ses fra fig. 14 siden diameteren av sylindrisk boring, fremstilt av innretningen av den ledermottakende sporet 33 dannet i klemblokklegemet 30 og tilsvarende sporet 23 dannet i dekselet 20 ved paforing av dekselet 20 og blokklegemet 30, er noe mindre enn utvendig diameter av den isolerte lederen, og plassering av dekslet pa plass vil bidra til a etablere lederens innstillingsposisjon. Hvert av dekselet er plassert og festet til blokklegemet 30 pa en slik mate at den bevegelige del 27 pa den ene side av hengselet som har ledermottagelsesreaktoren 23 er losbart montert pa legemet 30 ved hjelp av krokene dannet pa den termiske blokklegemet og den uboyelige delen pa En annen side av hengselet montert pa legemet 30 av et antall skruer satt inn gjennom hullene i n rheten av sin ene ende. Saledes kan det bevegelige partiet 27 trekkes og dreies om ved hjelp av svingbevegelsen om hengselet 25.

Det vil forstas at oppfinnelsen kan v re innbefattet i andre spesifikke former uten a avvike fra anden eller sentral karakteristikken derav. De foreliggende eksempler og utforelser skal derfor vurderes i alle henseender som illustrerende og ikke restriktive, og oppfinnelsen skal ikke begrenses til detaljene som er gitt heri.

For eksempel, selv om den foreliggende utforelsesform antager forbindelsesterminalen 40 med et stiftkontaktelement 44 i den ene ende derav og en omvendt uformet stigende del ved en annen ende derav, kan stiftforbindelseselementet v re anbrakt i midten av forbindelsesterminalen mens den er anordnet to omvendt U -formede stigende porsjoner i motsatte ender av terminalen.

Ogsa uten a fremstille det U-formede stigende parti, benyttes vertikal veggmontering i fig. 3 som har spor ifolge foreliggende oppfinnelse.

Som en alternativ utforelsesform kan farget gummipakninger, som kan makedistinksjon av ledere som skal kobles, plasseres pa lederavsporingssporene nar skillet mellom polaritet eller funksjon av ledere, det vil si + ledere, ledere og en jordleder er nodvendig.

Ogsa som en ytterligere utforelsesform kan tetninger pafores den ene eller begge de respektive overflater pa dekselet og de av terminalblokklegemet som vil bli anbrakt nar luken lukkes for a forbedre vannfastheten. Et flertall av det stigende partiet kan innfores i en terminalin rekkefolge for a oke paliteligheten av forbindelsen. Bruk av flere vertikale utskj ringer og / eller flere radiale utskj ringer samt en slittypeutsk ring eller buede utskj ringer kan bli fremstilt.

I tillegg, selv om foretrukne utforelser som benytter bare en tilkoblingsterminal pa en overflate av terminalblokken, er illustrert og beskrevet heri, kan flere tilkoblingsterminaler bli brukt pa enden av terminalblokken.

Fig. 16 (a) til (c) viser selektive utforelsesformer ved a vedta spalte typekontakt ifolge oppfinnelsen til terminalenden av forskjellige typer femalepinkonnektorer, og (d) til (k) viser selektive utforelser for den avvikende typen mannekontakt. Med disse konfigurasjonene kan en forbedringsforbindelsessikkerhet oppnas, og reduksjonen av strekkbelastning pafort ledermaterialet kan oppnas.


Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!